0
Your Cart
No products in the cart.

GGO

De EU werkt aan nieuwe wetgeving voor de toelating van GGO’s in de landbouw. 

Het gevolg? Genetisch gemodificeerd voedsel zou ongetest en zonder etiket op onze velden en borden terecht kunnen komen. 

Wat gebeurt er?

Volgens de huidige regels moet de EU oude en nieuwe GGO’s goedkeuren. Het zorgt voor een risicobeoordeling voor de menselijke gezondheid en het milieu, transparantie voor producenten en boeren en duidelijke etikettering voor consumenten. Het uitsluiten van nieuwe GGO’s zou boeren, voedselproducenten, detailhandelaren en burgers ervan weerhouden om te kiezen voor GGO-vrije keuzes.

Wie wil deze nieuwe GGO wetgeving?

Grote chemische bedrijven en zaadbedrijven lobbyen al jaren bij de Europese Commissie om nieuwe GGO’s uit te sluiten van de Europese GGO-verordening, waarbij ze ongefundeerde claims maken over de vermeende voordelen voor duurzaamheid, vermindering van pesticiden en het klimaat. 

Welke motivatie zit erachter?

Omdat ze ook patenten hebben op de zaden die met deze technieken zijn ontwikkeld, blijft hun ware motivatie het vergroten van hun winsten. 

Wat betekent dit voor boeren?

Een overname van zaden door de industrie vormt een ernstige bedreiging voor de autonomie van boeren op het gebied van zaadkeuze en voor de biodiversiteit in de landbouw.

Wij hebben het recht om te beslissen wat we eten en op onze velden verbouwen! Op deze pagina vind je actuele info over GGO’s, tegenwoordig ook wel NGT’s genoemd (Nieuwe Genetische Technieken).

PERSBERICHT 07.02.2024

STEMMING IN HET PARLEMENT OVER NGT-VOORSTEL: EEN STAP TERUG OP HET GEBIED VAN BIOVEILIGHEID, EEN STAP VOORUIT OP HET GEBIED VAN TRACEERBAARHEID EN ETIKETTERING

Vandaag heeft het Europees Parlement in de plenaire vergadering het voorstel inzake nieuwe genetische technieken (NGT’s) aangenomen. Voor Demeter International, de biodynamische federatie die de biodynamische landbouwbeweging wereldwijd vertegenwoordigt, zette het Parlement een stap achteruit op het gebied van bioveiligheid, maar introduceerde het enkele verbeteringen wat betreft traceerbaarheid en etikettering.

De stemming roept veel vragen op over de gevolgen van het voorstel voor de bioveiligheid. Zo zullen NGT’s van categorie 1 niet langer onderworpen worden aan een grondige risicobeoordeling, zoals nu wel het geval is. Dit is des te belangrijker, zeker als we rekening houden met het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat het onderscheid tussen NGT’s van categorie 1 en 2 onderbouwt. 

Het Europees Netwerk van Wetenschappers voor Sociale en Milieuverantwoordelijkheid en de Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES hebben beide gewezen op het ontbreken van een wetenschappelijke basis voor de criteria in bijlage I van het voorstel, die van invloed zouden zijn op het aantal NGT’s dat een risicobeoordeling moet ondergaan. Hierbij voorbij wordt voorbijgegaan aan de risico’s die NGT’s mogelijk opleveren voor het milieu en onze gezondheid.

Een ander belangrijk punt is de kwestie van octrooien. Hoewel het Parlement het probleem voor zowel boeren als kwekers erkende, zullen de voorgestelde maatregelen niet genoeg zijn om hen te beschermen. Intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan NGT’s reiken tot genetisch materiaal en eigenschappen die ook eigen is aan conventionele veredeling. Dat zorgt ervoor dat boeren kunnen worden blootgesteld aan juridische bedreigingen van multinationals. Enkel een wijziging van het Europees Octrooiverdrag kan de reikwijdte van octrooien met betrekking tot gentechnologie te beperken. Intussen bieden traceerbaarheid en etikettering van NGT’s een minimum aan informatie die marktdeelnemers helpt om potentiële octrooien te identificeren en juridische bedreigingen te vermijden.

In lijn met de vraag van de biologische sector verwelkomt Demeter International de handhaving van het verbod op alle genetisch gemodificeerde organismen in de biologische productie. Demeter blijft zich inzetten om geen NGT’s te gebruiken, zoals is vastgelegd in de Demeter Standaard. Tot nu toe ontbraken de wettelijke en technische middelen om het verbod in de praktijk te brengen, waardoor de last alleen op de operatoren rustte.

“Het Parlement zette een eerste stap in de goede richting door de traceerbaarheid van NGT’s van categorie 1 op basis van documenten verplicht te maken. Wat nu nog ontbreekt, is de mogelijkheid voor lidstaten om coëxistentiemaatregelen te nemen voor categorie 1 NGT-planten en -producten, zoals bepalingen voor scheidingsafstanden, om het risico van besmetting van NGT’s in andere gewassen te verkleinen, samen met aansprakelijkheidsmaatregelen”, dringt Clara Behr, hoofd Beleid en Public Relations van de Federatie, erop aan.

Nog belangrijker is dat het Parlement ook de verplichte etikettering voor genetisch gemodificeerde organismen van categorie 1 opnieuw heeft ingevoerd, wat van fundamenteel belang is om de keuzevrijheid van de consument te waarborgen en de perceptie van de burger aan te pakken. Een EU-brede petitie die meer dan 420.000 handtekeningen opleverde, toonde aan dat burgers bezorgd blijven over het gebruik van NGT’s en de voorkeur geven aan verplichte risicobeoordeling, traceerbaarheid en etikettering voor alle NGT’s.

Voor de komende onderhandelingen: “EU-beleidsmakers moeten de keuzevrijheid van boeren, voedselproducenten en consumenten waarborgen door de traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen te garanderen. Dat kan door robuuste coëxistentie- en stabiliteitsmaatregelen aan te nemen en tegelijkertijd een minimumniveau van bioveiligheid voor onze gezondheid en ons milieu te garanderen. Voor een goede beoordeling van alle kwesties die op het spel staan, zijn tijd en grondige discussies nodig”, dringt Clara Behr aan.